The man of the COw

Image

Zie natna ihet iki deihsak na ziek ahih leh :
– Ana veite phachuom ngaihnan
– Pasal natna
– Upat natna
– Pasal zungui natna piethei chikhat ahih ziekin
Prostate gland kiti zun bawm (urinary bladder) a bek taksa pheh chikhat, zunbawm apat zungui hung pawtdawkna tuom tu ahi. Prostate gland hi ahih leh pasal hihna a panmun huntieng anei hi. Numei in vang anei puou. Zie natna hih pasal natna ahi. Cancer ziekin taksa bung chi chuom chuom a bawk sek hi, himaleh cancer zieka hikhelou a bawk a um sek hi, zie chuh Benign(be – nine) aki tie. Prostate gland hi cancer ziek hiloua a bawk tiengleh Benign prostatic hyperplasia (BPH) aki tie.
BPH hih pasal natna chikhat ahi. Taksa kum 50 chung lam ahi nuom diek hi. Taksa kum 60 ahung tin tiengleh 50% pasal in zie natna zawi ahung zui sek in, 15 % in anatna anei ui. Zie natna hih ahih leh zun thak kisuklou/nawplou/buoi ahi sek pen hi. Zun gui tuom ahih ziekin ahung bawk tiengleh zun lampi asu neu in zunthak lemchang louhna a piensak sek hi. Zun lampi natna chi chuom chuom le a hung um sek hi. Upat zieka nat hung himai ding ahi.
BPH zieka lemchang louhna chi chuom chuom anuoia bang hi ahi :
· Zun thak dawk vak theih louh – zun suok lele
· Zun suok taka thak himaleh pawt tam lou
· Zun thak laklawh lai taka tawpin kipan kit
· Zun thak zaw nungin le va tha zing
· Zun chiel vei la hilou a vei tawbang
· Achang leh zun thak dok theih louh tawbang
· Zun tha mun
· Zan zun thak
· Zun chawmchah le im thei lou
· Zun suok tawbang suok lou tawbang
Zie achunga ivak taklat haw hih BPH ziek chauh ahi diek puoi. Natna ihet mah mah uh, Zunthum vei, Stroke leh thuok natna chi chuom chuom zieka zun lampi natna hung piengdok tawh ahung ki zawi hi.
Zie natna ziekin anuoia dinmun haw atun sak theih hi :
· Zun tang/thadok thei louh
· Zun bawm a zun kikhawl cheng thadok thei ngei lou
· Kal suhat lou

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s